Ustawa o zdrowiu publicznym

Jednostki samorządu terytorialnego poprzez realizację zadań własnych polegających na promocji i ochronie zdrowia realizują zadania z zakresu zdrowia publicznego, określone ustawą z dnia 11 września 2015 roku o zdrowiu publicznym (dalej Ustawa o ZP) [Ustawa z 11 września 2015, 2017, poz. 2237 z późn. zm.]. Ponadto zadania te, przy wzajemnej współpracy, realizowane są także przez organy administracji rządowej oraz państwowe jednostki organizacyjne (w tym głównie NFZ).

W realizacji zadań z zakresu zdrowia publicznego mogą uczestniczyć podmioty, których cele statutowe lub przedmiot działalności dotyczą spraw objętych wymienionymi niżej zadaniami z zakresu zdrowia publicznego, w tym organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Powierzenie realizacji zadań z zakresu zdrowia publicznego przez JST, zgodnie z Ustawą o ZP, odbywa się w trybie konkursu ofert. Do wyboru realizatorów zadań nie stosuje się przepisów o zamówieniach publicznych oraz przepisów o prowadzeniu działalności pożytku publicznego na podstawie zlecenia realizacji zadań publicznych, o których mowa w rozdziale 2 działu II ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Zadania z zakresu zdrowia publicznego finansowane są na podstawie ustawy z dnia 11 września 2015 roku o zdrowiu publicznym.

Wśród zadań z zakresu zdrowia publicznego wymienia się m.in.:
• monitorowanie i ocenę stanu zdrowia społeczeństwa, zagrożeń zdrowia oraz jakości życia związanej ze zdrowiem społeczeństwa;
• edukację zdrowotną dostosowaną do potrzeb różnych grup społeczeństwa, w szczególności dzieci, młodzieży i osób starszych;
• promocję zdrowia;
• profilaktykę chorób;
• działania w celu rozpoznawania, eliminowania lub ograniczania zagrożeń i szkód dla zdrowia fizycznego i psychicznego w środowisku zamieszkania, nauki, pracy i rekreacji;
• analizę adekwatności i efektywności udzielanych świadczeń opieki zdrowotnej w odniesieniu do rozpoznanych potrzeb zdrowotnych społeczeństwa;
• inicjowanie i prowadzenie działalności naukowej w zakresie zdrowia publicznego oraz współpracy międzynarodowej dotyczącej działalności naukowej w zakresie zdrowia publicznego;
• rozwój kadr uczestniczących w realizacji zadań z zakresu zdrowia publicznego;
• ograniczanie nierówności w zdrowiu wynikających z uwarunkowań społeczno-ekonomicznych;
• działania w obszarze aktywności fizycznej.

Przytoczone regulacje prawne nakładają na JST obowiązek przekazywania właściwemu wojewodzie, do dnia 31 marca każdego roku, rocznej informacji o zrealizowanych lub podjętych w ubiegłym roku zadaniach z zakresu zdrowia publicznego. Informacje te muszą zawierać: • określenie odpowiednio organu sporządzającego informację lub ją przekazującego;
• wskazanie realizowanego celu operacyjnego Narodowego Programu Zdrowia (dalej NPZ) dla podjętych lub zrealizowanych zadań z zakresu zdrowia publicznego (jeżeli dotyczy, np. w przypadku realizowanych PPZ);
• opis zadań z zakresu zdrowia publicznego zrealizowanych/podjętych w ubiegłym roku;
• wskazanie źródeł i wysokości finansowania ww. zadań;
• inne informacje uznane przez dany organ za istotne w zakresie ww. zadań.
Wojewoda na podstawie opisanych powyżej informacji przygotowuje informację zbiorczą wraz z opinią dotyczącą zgodności zrealizowanych lub podjętych zadań z priorytetami dla regionalnej polityki zdrowotnej i przekazuje ministrowi zdrowia do dnia 30 września każdego roku

Zachęcamy do zapoznania się z ofertą:
• udostępnienia wzorów dokumentacji związanej z realizacją zadań z zakresu ochrony zdrowia (pakiet zadania w zakresie zdrowia publicznego)
• szkolenia stacjonarnego „Finansowanie zadań z zakresu zdrowia publicznego zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym”
• szkolenia online „Finansowanie zadań z zakresu zdrowia publicznego zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym”

Autor: dr n. o zdrowiu Karolina Sobczyk