Strategie Ochrony Zdrowia Psychicznego

Jednostki samorządu terytorialnego zostały wskazane jako realizatorzy zadania obejmującego opracowanie i realizację samorządowych programów lub strategii ochrony zdrowia psychicznego, służącego realizacji jednego z celów operacyjnych Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020 (cel operacyjny 3 pn. „Profilaktyka problemów zdrowia psychicznego i poprawa dobrostanu psychicznego społeczeństwa).

Zgodnie z ustawą z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego [tekst jedn.: Dz.U. 2018 poz. 1878] ochronę zdrowia psychicznego zapewniają organy administracji rządowej i samorządowej oraz instytucje do tego powołane. Ochrona zdrowia psychicznego obejmuje realizację zadań dotyczących w szczególności promocji zdrowia psychicznego i zapobiegania zaburzeniom psychicznym, a zadania te realizowane są w ramach Narodowego Programu Zdrowia, o którym mowa w art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym.

Ochrona zdrowia psychicznego obejmuje ponadto realizację zadań dotyczących zapewnienia osobom z zaburzeniami psychicznymi wielostronnej i powszechnie dostępnej opieki zdrowotnej oraz innych form opieki i pomocy niezbędnych do życia w środowisku rodzinnym i społecznym oraz kształtowania wobec osób z zaburzeniami psychicznymi właściwych postaw społecznych, a zwłaszcza zrozumienia, tolerancji, życzliwości, a także przeciwdziałania ich dyskryminacji. Zadania te realizowane są poprzez działania określone w Narodowym Programie Ochrony Zdrowia Psychicznego.

Opracowywanie Gminnych/Miejskich Strategii Ochrony Zdrowia Psychicznego ma na celu przede wszystkim promocję zdrowia psychicznego w lokalnej społeczności. Działania te mogą dotyczyć m.in. utrzymywania kontaktów społecznych i aktywności społecznej wśród dzieci i młodzieży oraz osób starszych, zwiększenia dostępności do świadczeń opieki psychiatrycznej zarówno dla dzieci, młodzieży jak i osób dorosłych, podnoszenia świadomości społeczeństwa na temat zdrowia psychicznego oraz rozpowszechniania informacji o funkcjonowaniu instytucji działających na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi i/lub osób uzależnionych.

Zachęcamy do zapoznania się z ofertą:
• opracowania STRATEGII/PROGRAMU OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO
• szkolenia stacjonarnego „Strategie ochrony zdrowia psychicznego – opracowanie, źródła finansowania i realizacja w praktyce”
• szkolenia online „Strategie ochrony zdrowia psychicznego – opracowanie, źródła finansowania i realizacja w praktyce”

Autor: dr n. o zdrowiu Karolina Sobczyk