Programy polityki zdrowotnej – założenia ogólne

Opracowywanie, finansowanie i wdrażanie programów polityki zdrowotnej znajduje się wśród licznych zadań z zakresu zdrowia publicznego, właściwych dla władz publicznych.

Wydatkowanie środków publicznych na realizację profilaktycznych programów zdrowotnych umożliwia ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (dalej Ustawa o ŚOZ) [tekst jedn. Dz.U. 2018 poz. 1510 z późn. zm.]. Zgodnie z art. 5 Ustawy o ŚOZ ww. programy dzielą się na:
programy zdrowotne – opracowywane, wdrażane, realizowane i finansowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia (NFZ), oraz
programy polityki zdrowotnej – opracowywane, wdrażane, realizowane i finansowane przez Ministra Zdrowia oraz jednostki samorządu terytorialnego (JST).

Opracowywanie i realizacja oraz ocena efektów programów polityki zdrowotnej (PPZ), wynikających z rozpoznanych potrzeb zdrowotnych i stanu zdrowia mieszkańców, stanowi zadanie własne JST każdego szczebla w zakresie zapewnienia równego dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej.

Projekt PPZ, zgodnie z zapisami Ustawy o ŚOZ, podlega ocenie Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji (AOTMiT). Wyjątkiem są PPZ będące kontynuacją programów realizowanych w poprzednim okresie, które uzyskały już opinię pozytywną AOTMiT. Opinia ta sporządzana jest na wniosek JST w terminie 2 miesięcy od dnia otrzymania projektu PPZ. Agencja w swojej opinii bierze pod uwagę zgodność projektu z kryteriami ustawowymi, wzorem projektu PPZ, priorytetami zdrowotnymi oraz własnymi zaleceniami. Zgodnie z Ustawą o ŚOZ PPZ dotyczą w szczególności ważnych zjawisk epidemiologicznych, istotnych problemów zdrowotnych dotyczących całej lub określonej grupy świadczeniobiorców przy istniejących możliwościach eliminowania bądź ograniczania tych problemów oraz wdrażania nowych procedur medycznych i przedsięwzięć profilaktycznych. PPZ opracowywane, wdrażane, realizowane i finansowane przez JST, w przypadku gdy dotyczą świadczeń gwarantowanych objętych programami zdrowotnymi realizowanymi przez ministrów oraz NFZ, muszą być z nimi spójne merytorycznie i organizacyjnie. Ponadto, co istotne, zawarte w projekcie interwencje muszą spełniać kryteria właściwe dla świadczeń gwarantowanych.

Jak wspomniano powyżej PPZ powinien uwzględniać możliwość wpływu na poprawę zdrowia obywateli m.in. przy uwzględnieniu priorytetów zdrowotnych. Priorytety te określane są w drodze rozporządzenia ministra zdrowia [Rozporządzenie z 27 lutego 2018, poz. 469]. Również wzór projektu PPZ określony został w drodze rozporządzenia ministra zdrowia [Rozporządzenia z dnia 28 grudnia 2016, 2017, poz. 9]. Projekt PPZ zgodnie z zapisami Ustawy o ŚOZ w przypadku składania wniosku o dofinansowanie NFZ podlega także ocenie Wojewody, który na wniosek JST wydaje opinię dotyczącą zgodności projektu z celami operacyjnymi NPZ oraz priorytetami dla regionalnej polityki zdrowotnej.

Projekt PPZ zawiera:
• stronę tytułową (nazwa, okres realizacji, podmiot opracowujący, podstawa prawna),
• opis choroby lub problemu zdrowotnego i uzasadnienie jego wprowadzenia,
• cele programu polityki zdrowotnej i mierniki efektywności jego realizacji
• charakterystykę populacji docelowej oraz charakterystykę planowanych interwencji
• zapisy dot. organizacji programu polityki zdrowotnej,
• sposób monitorowania i ewaluacji programu polityki zdrowotnej,
• budżet programu polityki zdrowotnej.


Zachęcamy do zapoznania się z ofertą:
• opracowania PROGRAMU POLITYKI ZDROWOTNEJ
• szkolenia stacjonarnego „Programy polityki zdrowotnej – opracowanie projektu, źródła finansowania i realizacja w praktyce”
• szkolenia online „Programy polityki zdrowotnej – opracowanie projektu, źródła finansowania i realizacja w praktyce”
• udostępnienia wzorów dokumentacji związanej z realizacją zadań z zakresu ochrony zdrowia (pakiet programy polityki zdrowotnej)


Autor: dr n. o zdrowiu Karolina Sobczyk