Programy polityki zdrowotnej

Przygotowanie projektu PROGRAMU POLITYKI ZDROWOTNEJ wraz z opracowaniem wniosków niezbędnych dla uzyskania dofinansowania NFZ na jego realizację w przypadku świadczeń gwarantowanych*

GWARANCJA POZYTYWNEJ OPINII AOTMiT

1. Podstawowe informacje

Oferta obejmuje utworzenie projektu programu polityki zdrowotnej (PPZ) dla konkretnej Jednostki Samorządu Terytorialnego oraz wsparcie w zakresie pozyskania środków finansowych z Narodowego Funduszu Zdrowia (NFZ) na jego realizację (w przypadku świadczeń gwarantowanych)*.

2. Elementy składowe oferty

1) Przygotowanie projektu PPZ zgodnie z wytycznymi Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji (AOTMiT) – instytucji opiniującej PPZ.
• projekt powstaje przy stałej współpracy z osobą wyznaczoną przez JST – szczególnie  w zakresie ustalenia obszaru tematycznego oraz planowania budżetu

2) Sporządzenie wniosku do AOTMiT o wydanie opinii o PPZ.
• oferta obejmuje wprowadzanie ewentualnych modyfikacji i uzupełnień do projektu PPZ po otrzymaniu opinii AOTMiT

3) Sporządzenie wniosku do wojewody o wydanie opinii dotyczącej zgodności planowanego programu z priorytetami dla regionalnej polityki zdrowotnej
(w przypadku świadczeń gwarantowanych)

4) Sporządzenie wniosku do Oddziału Wojewódzkiego NFZ o dofinansowanie programu polityki zdrowotnej (w przypadku świadczeń gwarantowanych)

3. Przykładowe obszary tematyczne PPZ

3.1. Możliwe dofinansowanie NFZ
• Profilaktyka i wczesne wykrywanie zakażeń wirusem HCV w populacji osób dorosłych
• Profilaktyka i wczesne wykrywanie boreliozy w populacji osób dorosłych
• Profilaktyka i wczesne wykrywanie nowotworu piersi wśród kobiet
• Profilaktyka i wczesne wykrywanie nowotworu jelita grubego
• Profilaktyka i wczesne wykrywanie cukrzycy w populacji osób dorosłych
• Profilaktyka i wczesne wykrywanie wad postawy wśród dzieci przedszkolnych/szkolnych
• Profilaktyka próchnicy w grupie dzieci przedszkolnych/szkolnych
• Profilaktyka i wczesne wykrywanie wad wzroku w populacji dzieci przedszkolnych
• Profilaktyka i wczesne wykrywanie wad słuchu w populacji dzieci szkolnych
• Profilaktyka chorób układu krążenia w populacji osób dorosłych
• Zwiększenie dostępności do opieki geriatrycznej
• Zwiększenie dostępności do opieki paliatywnej i hospicyjnej
• Zwiększenie dostępności do świadczeń rehabilitacji leczniczej

3.2. Bez dofinansowania NFZ
• Szczepienia przeciwko wirusowi grypy w populacji osób starszych
• Szczepienia przeciwko pneumokokom w populacji osób starszych
• Szczepienia przeciwko meningokokom w populacji niemowląt, małych dzieci i nastolatków
• Szczepienia przeciwko wirusowi ospy wietrznej w populacji małych dzieci
• Szczepienia przeciwko wirusowi HPV w populacji dziewcząt nastoletnich
• Propagowanie aktywności fizycznej wśród osób w wieku starszym
• Propagowanie aktywności fizycznej wśród dzieci/młodzieży
• Profilaktyka i wczesne wykrywanie nadwagi i otyłości w populacji osób dorosłych/starszych
• Profilaktyka i wczesne wykrywanie nadwagi i otyłości wśród dzieci i młodzieży szkolnej
• Edukacja zdrowotna dla cukrzyków
• Edukacja przedporodowa dla przyszłych rodziców
• Leczenie niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego in vitro
• Profilaktyka chorób układu krążenia w populacji dzieci i młodzieży

4. Kwalifikacje i doświadczenie autorów

Projekty są opracowywane przez dr n. o zdrowiu Karolinę Sobczyk oraz dr hab. n. o zdrowiu Joannę Woźniak-Holecką – pracowników naukowych Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, będących praktykami zdrowia publicznego w dziedzinie ekonomiki i zarządzania w ochronie zdrowia oraz promocji zdrowia.

5. Koszt usługi: cena ustalana indywidualnie dla konkretnej JST

* Możliwe dofinansowanie w zakresie świadczeń gwarantowanych max. do 80% kosztów PPZ w przypadku JST o liczbie mieszkańców <5tys. oraz max. do 40% dla pozostałych samorządów, zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jedn. Dz.U. 2018 poz. 1510 z późn. zm.) oraz Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie trybu składania i rozpatrywania wniosków o dofinansowanie programów polityki zdrowotnej realizowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz trybu rozliczania przekazanych środków i zwrotu środków niewykorzystanych lub wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem.

Informacje szczegółowe: kontakt@chilico.pl / 793-315-888