Narodowy Program Zdrowia

Narodowy Program Zdrowia (dalej NPZ) jest dokumentem ustanawianym w celu realizacji polityki zdrowia publicznego i opiera się na współdziałaniu organów administracji rządowej, jednostek samorządu terytorialnego oraz organizacji pozarządowych i podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. NPZ opracowywany jest na podstawie ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym [Ustawa z 11 września 2015, 2017, poz. 2237 z późn. zm.].

NPZ sporządza się na okres nie krótszy niż 5 lat, a jego założenia formułowane są z uwzględnieniem stanu zdrowia społeczeństwa, skali występowania czynników ryzyka zdrowotnego i czynników o działaniu ochronnym dla zdrowia oraz efektywności i skuteczności zadań podejmowanych na rzecz poprawy stanu zdrowia i jakości życia.

Narodowy Program Zdrowia na lata 2016-2020

Celem strategicznym Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016–2020, zwanego dalej „NPZ”, jest wydłużenie życia w zdrowiu, poprawa zdrowia i związanej z nim jakości życia ludności oraz zmniejszenie nierówności społecznych w zdrowiu.

Cele operacyjne obejmują:
1. Poprawę sposobu żywienia, stanu odżywienia oraz aktywności fizycznej społeczeństwa.
2. Profilaktykę i rozwiązywanie problemów związanych z używaniem substancji psychoaktywnych, uzależnieniami behawioralnymi i innymi zachowaniami ryzykownymi.
3. Profilaktykę problemów zdrowia psychicznego i poprawę dobrostanu psychicznego społeczeństwa.
4. Ograniczenie ryzyka zdrowotnego wynikającego z zagrożeń fizycznych, chemicznych i biologicznych w środowisku zewnętrznym, miejscu pracy, zamieszkania, rekreacji oraz nauki.
5. Promocję zdrowego i aktywnego starzenia się.
6. Poprawę zdrowia prokreacyjnego.


Wśród zadań służących realizacji celu operacyjnego 3 wymieniono m.in. opracowanie i realizację samorządowych programów lub strategii ochrony zdrowia psychicznego.


Zachęcamy do zapoznania się z ofertą:
• opracowania STRATEGII/PROGRAMU OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO
• szkolenia stacjonarnego „Strategie ochrony zdrowia psychicznego – opracowanie, źródła finansowania i realizacja w praktyce”
• szkolenia online „Strategie ochrony zdrowia psychicznego – opracowanie, źródła finansowania i realizacja w praktyce”

Autor: dr n. o zdrowiu Karolina Sobczyk